ประวัติความเป็นมาสำนักวิจัย

นับตั้งแต่มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปิดดำเนินการเรียนการสอน ส่วนงานวิจัยได้เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการวิจัยแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ซึ่งในขณะนั้นอยู่ภายใต้การดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ในปี พ.ศ. 2543 ได้เปลี่ยนสถานะเป็นสำนักวิจัย มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (RIVU: Research Institute of Vongchavalitkul University) มีผู้อำนวยการสำนักวิจัยเป็นผู้บริหารงานของสำนักฯ และเป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยระดับเทียบเท่าคณะ ที่ทำหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงานการวิจัยภายใต้กรอบโครงสร้างของฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ซึ่งขณะนั้นได้แบ่งส่วนงานในความรับผิดชอบของสำนักฯ ออกเป็น 3 ส่วน คือ ด้านบุคลากร ด้านการบริหารจัดการ และด้านวิชาการ

ในปี พ.ศ. 2546 สำนักวิจัยภายใต้การดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ได้ดำเนินการด้านการวิจัย และให้การสนับสนุนส่งเสริมงานวิจัยแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ด้วยความก้าวหน้ามาโดยลำดับ และในปีเดียวกันสำนักวิจัยจึงได้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับภาระงานที่เพิ่มขึ้นแต่ให้มีความคล่องตัวมากขึ้นและเพื่อให้งานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและความต้องการของสังคม ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลให้แบ่งส่วนงานออกเป็น 2 ส่วนงาน คือ ส่วนสนับสนุนงานวิจัย และส่วนประเมินผลและเผยแพร่งานวิจัย

อ่าน 1668 เวลา
Copyright © 2013 สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล.
84 หมู่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
Powered by Vongchavalitkul University
Template base on Zetes. Customize by Computer center.
สำหรับผู้ดูแลระบบ