ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

สำนักวิจัยใช้ปรัชญาของมหาวิทยาลัย คือ จริยธรรม นำปัญญา เป็นหลักในการมุ่งเน้นการส่งเสริม การสนับสนุน การพัฒนา การสร้างนักวิจัยที่มีคุณธรรม จรรยาบรรณ และการสร้างงานวิจัยที่เป็นประโยชน์เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติ ตลอดจนผลิตผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ทั้งในเชิงวิชาการ และวิชาชีพ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ชุมชน สังคมหรือประเทศชาติ ภายใต้ปรัชญา สำนักวิจัยที่ว่า "คุณภาพ คุณธรรม และจรรยาบรรณ"

ปณิธาน

การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพทั้งด้านจริยธรรมและปัญญา

วิสัยทัศน์

สำนักวิจัยเป็นหน่วยงานระดับสำนักที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาให้งานวิจัย นักวิจัย และผลงานวิชาการมีประสิทธิภาพและคุณภาพ บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และการเป็นที่ยอมรับของสังคม

พันธกิจ

สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มุ่งส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ผลิต และเผยแพร่งานวิจัย นักวิจัยที่ มีคุณธรรม จรรยาบรรณ โดยเน้นการสร้างงานวิจัยที่เป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติ ตลอดจนการผลิตผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ในเชิงวิชาการ วิชาชีพ ก่อเกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ชุมชน สังคมหรือประเทศชาติ ภายใต้คำขวัญของสำนักวิจัยที่ว่า "สิ้นเปลืองน้อยที่สุดแต่เกิดประสิทธิผลมากที่สุด"

อ่าน 1506 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ จันทร์, 19 สิงหาคม 2013 11:01
Copyright © 2013 สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล.
84 หมู่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
Powered by Vongchavalitkul University
Template base on Zetes. Customize by Computer center.
สำหรับผู้ดูแลระบบ