โครงสร้างการบริหารงานของสำนักวิจัย

สำนักวิจัยได้แบ่งการบริหารงานตามโครงสร้างการบริหารงานของสำนักฯ โดยมีตำแหน่งผู้อำนวยการเป็นผู้บริหารสูงสุด ซึ่งขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย โดยมีหัวหน้าฝ่ายเป็นผู้รับผิดชอบงานในแต่ละฝ่าย และมีตำแหน่งเลขานุการซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลประสานงานในการบริหารจัดการ ซึ่งมีการกำหนดภาระงานตาม Job Description โดยโครงสร้างการบริหารของสำนักวิจัยมีดังนี้

 

 

อ่าน 1767 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ ศุกร์, 04 พฤศจิกายน 2016 11:19
Copyright © 2013 สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล.
84 หมู่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
Powered by Vongchavalitkul University
Template base on Zetes. Customize by Computer center.
สำหรับผู้ดูแลระบบ