การตีพิมพ์/เผยแพร่
จันทร์, 30 พฤษภาคม 2016 00:00

การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี VU Best Practice 2106

เขียนโดย

ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.00-15.00 น. ณ ห้อง 4305 มหาวิทยาลัยวงษ์ชงลิตกุล  สำนักวิจัยได้มีการจัดการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี VU Best Practice 2106 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมชมการประกวดทั้งสิ้น 78 คน  โดยผลการประกวดเป็นดังต่อไปนี้

- ประเภทคณะวิชา  

1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ ชื่อผลงาน "การเตรียมผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ" 

2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่  คณะบริหารธุรกิจ ชื่อผลงาน "การเรียนการสอนจากวิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem-based learning)

3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ คณะสาธารณสุขศาสตร์  ชื่อผลงาน " จากการเรียนรู้ สู่การวิจัยและบริการวิชาการ"                                                          

- ประเภทหน่วยงานสนับสนุน  รางวัลคุณภาพผลงานระดับดี  ได้แก่

1.ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  ชื่อผลงาน " ข้อมูลผู้ประกอบการที่เข้ารับการบ่มเพาะโดยศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ"

2.สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ชื่อผลงาน "ระบบกลไก และกระบวนการทำงานในหน่วยงานสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพ"

3.สำนักวิจัย  ชื่อผลงาน "การพัฒนาวิธีดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัญฑิต"


เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2559 สำนักวิจัยได้มีการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ที่ห้อง 1105 เวลา 15.00-16.30 น. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

สำนักวิจัยได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ KM เพื่อการพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ เมื่อวันพุธที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุม 4305 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โดยมีคณาจารย์ทุกคณะวิชาและบุคลากรทุกศูนย์สำนักเข้าร่วม

สำนักวิจัยจัดการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) เพื่อให้การดำเนินการจัดการความรู้ของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ในวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง4204 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โดยมีทุกคณะวิชา และ ศูนย์/สำนัก เข้าร่วมการประชุม

Copyright © 2013 สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล.
84 หมู่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
Powered by Vongchavalitkul University
Template base on Zetes. Customize by Computer center.
สำหรับผู้ดูแลระบบ