เกี่ยวกับหน่วยงาน

นับตั้งแต่มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปิดดำเนินการเรียนการสอน ส่วนงานวิจัยได้เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการวิจัยแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ซึ่งในขณะนั้นอยู่ภายใต้การดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ในปี พ.ศ. 2543 ได้เปลี่ยนสถานะเป็นสำนักวิจัย มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (RIVU: Research Institute of Vongchavalitkul University) มีผู้อำนวยการสำนักวิจัยเป็นผู้บริหารงานของสำนักฯ และเป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยระดับเทียบเท่าคณะ ที่ทำหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงานการวิจัยภายใต้กรอบโครงสร้างของฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ซึ่งขณะนั้นได้แบ่งส่วนงานในความรับผิดชอบของสำนักฯ ออกเป็น 3 ส่วน คือ ด้านบุคลากร ด้านการบริหารจัดการ และด้านวิชาการ

ในปี พ.ศ. 2546 สำนักวิจัยภายใต้การดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ได้ดำเนินการด้านการวิจัย และให้การสนับสนุนส่งเสริมงานวิจัยแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ด้วยความก้าวหน้ามาโดยลำดับ และในปีเดียวกันสำนักวิจัยจึงได้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับภาระงานที่เพิ่มขึ้นแต่ให้มีความคล่องตัวมากขึ้นและเพื่อให้งานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและความต้องการของสังคม ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลให้แบ่งส่วนงานออกเป็น 2 ส่วนงาน คือ ส่วนสนับสนุนงานวิจัย และส่วนประเมินผลและเผยแพร่งานวิจัย

ปรัชญา

สำนักวิจัยใช้ปรัชญาของมหาวิทยาลัย คือ จริยธรรม นำปัญญา เป็นหลักในการมุ่งเน้นการส่งเสริม การสนับสนุน การพัฒนา การสร้างนักวิจัยที่มีคุณธรรม จรรยาบรรณ และการสร้างงานวิจัยที่เป็นประโยชน์เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติ ตลอดจนผลิตผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ทั้งในเชิงวิชาการ และวิชาชีพ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ชุมชน สังคมหรือประเทศชาติ ภายใต้ปรัชญา สำนักวิจัยที่ว่า "คุณภาพ คุณธรรม และจรรยาบรรณ"

ปณิธาน

การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพทั้งด้านจริยธรรมและปัญญา

วิสัยทัศน์

สำนักวิจัยเป็นหน่วยงานระดับสำนักที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาให้งานวิจัย นักวิจัย และผลงานวิชาการมีประสิทธิภาพและคุณภาพ บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และการเป็นที่ยอมรับของสังคม

พันธกิจ

สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มุ่งส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ผลิต และเผยแพร่งานวิจัย นักวิจัยที่ มีคุณธรรม จรรยาบรรณ โดยเน้นการสร้างงานวิจัยที่เป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติ ตลอดจนการผลิตผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ในเชิงวิชาการ วิชาชีพ ก่อเกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ชุมชน สังคมหรือประเทศชาติ ภายใต้คำขวัญของสำนักวิจัยที่ว่า "สิ้นเปลืองน้อยที่สุดแต่เกิดประสิทธิผลมากที่สุด"

สำนักวิจัยได้แบ่งการบริหารงานตามโครงสร้างการบริหารงานของสำนักฯ โดยมีตำแหน่งผู้อำนวยการเป็นผู้บริหารสูงสุด ซึ่งขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย โดยมีหัวหน้าฝ่ายเป็นผู้รับผิดชอบงานในแต่ละฝ่าย และมีตำแหน่งเลขานุการซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลประสานงานในการบริหารจัดการ ซึ่งมีการกำหนดภาระงานตาม Job Description โดยโครงสร้างการบริหารของสำนักวิจัยมีดังนี้

 

 ชื่อ - สกุล อาจารย์ ดร.ธีรยุทธ อุดมพร
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิจัย
คุณวุฒิการศึกษา


ข้อมูลติดต่อ

โทรศัพท์ : 044 – 203778 – 84  ต่อ 233

E-mail address : 


ชื่อ - สกุล อาจารย์รัตน์ดา  เลิศวิชัย
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักวิจัย
(ฝ่ายการจัดการความรู้)
คุณวุฒิการศึกษา


ข้อมูลติดต่อ

โทรศัพท์ : 044 – 203778 – 84  ต่อ 233

E-mail address : 


ชื่อ - สกุล อาจารย์ณัฏยา  พรศักดา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักวิจัย
(ฝ่ายประเมินผล)
คุณวุฒิการศึกษา


ข้อมูลติดต่อ

โทรศัพท์ : 044 – 203778 – 84  ต่อ 233

E-mail address : 


ชื่อ - สกุล อาจารย์ศศิธร  มูลราช
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักจัย
(ฝ่ายสนับสนุนงานวิจัย)
คุณวุฒิการศึกษา


ข้อมูลติดต่อ

โทรศัพท์ : 044 – 203778 – 84  ต่อ 233

E-mail address : 


ชื่อ - สกุล อาจารย์กวินธิดา  อุปพงศ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักวิจัย
(ฝ่ายเลขานุการ)
คุณวุฒิการศึกษา


ข้อมูลติดต่อ

โทรศัพท์ : 044 – 203778 – 84  ต่อ 233

E-mail address : 


ชื่อ - สกุล อาจารย์สุนิสา คำพานสูงเนิน 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักวิจัย
(ฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคม)
คุณวุฒิการศึกษา


ข้อมูลติดต่อ

โทรศัพท์ : 044 – 203778 – 84  ต่อ 233

E-mail address : 

Copyright © 2013 สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล.
84 หมู่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
Powered by Vongchavalitkul University
Template base on Zetes. Customize by Computer center.
สำหรับผู้ดูแลระบบ