การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ

การประชุมวิชาการ (26)

สำนักวิจัยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ ประจำปี 2559  ในวันที่ 2  กันยายน 2559  เวลา 09.00-17.00 น. ณ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์   โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสัมมนาได้ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2559  รายละเอียดเพิ่มเติมตาม file แนบค่ะ

บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรามคำแหงประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการระดับชาติ  เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา  ครั้งที่ 8 เนื่องในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง  ครบรอบ45 ปี ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559  ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รายละเอียดเพิ่มเติมตาม file แนบคะ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญเข้าร่วมการประชุม "การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์" ครั้งที่ 5 และงานแสดงสินค้า  ประจำปี 2559  ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2559 ณ  ห้อง เลอคองคอร์ด บอลรูม ชั้น 2  โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  ผู้สนในสามารถกรอกแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ ได้ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2559 รายละเอียดเพิ่มเติมตาม file แนบค่ะ

สำนักวิจัยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ ซึ่งมีการจัดประชุมสัมมนาในวันที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 9.00-17.00 น. ผู้สนใจสามารถส่งใบตอบรับการเข้าร่วมนำเสนอกรณีศึกษาได้ภายวันที่ 15 กรกฎาคม 2559  รายละเอียดเพิ่มเติมตาม file แนบค่ะ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้กำหนดให้มีการประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติ ในหัวข้อ อนามัยสิ่งแวดล้อม: ความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งแวดล้อมสารเคมีและเชื้อที่ก่อโรค ระหว่างวันที่ 13-17 พ.ย 59 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ รายละเอียดเพิ่มเติมตาม file แนบค่ะ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิยาลัยมหิดล จัดงานประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทรค กรุงเทพฯ  โดยกำหนดส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 13 พ.ค 59 และส่งบทความวิจัย ภายในวันที่ 31 พ.ค 59 รายละเอียดเพิ่มเติมตาม file แนบค่ะ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ "การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ" ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 15-19 มิ.ย 59 ณ โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน จังหวัดน่าน รายละเอียดเพิ่มเติมตาม file แนบค่ะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ครั้งที่ 4 ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา  โดยสามารถสมัครออนไลน์หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตาม file แนบค่ะ

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง"การพัฒนาองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่สังคม"  ในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559 ณ  อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม  2559

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน  จัดงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีนครั้งที่ 5  ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2559  ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 รายละเอียดเพิ่มตาม file แนบค่ะ

หน้า 1 จาก 2
Copyright © 2013 สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล.
84 หมู่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
Powered by Vongchavalitkul University
Template base on Zetes. Customize by Computer center.
สำหรับผู้ดูแลระบบ