ประกาศและระเบียบเกี่ยวกับงานวิจัย
ประกาศและระเบียบเกี่ยวกับงานวิจัย

ประกาศและระเบียบเกี่ยวกับงานวิจัย (2)

เมื่อวันจันทร์ที่  27 มิถุนายน 2559 เวลา 15.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1105 อาคารมุข-ปราณี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการการบริการวิชาการแก่สังคมตามความต้องการของสังคมและชุมชน  โดยทุกคณะวิชาและหน่วยงานมีรส่วนร่วมในการดำเนินงาน

Copyright © 2013 สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล.
84 หมู่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
Powered by Vongchavalitkul University
Template base on Zetes. Customize by Computer center.
สำหรับผู้ดูแลระบบ